v. 3 n. 1 (2018): v. 3, n. 1, (2018): (jan./jun., 2018)